Search form

João 21:11

11Ig kiyapwiye Simawh Pedru timapni henne, ig sarayhwa amadgat umuh. Ig kehe utagmaya waxrimpakat kipun akak nopsadmin im. Madikawku madikwa gikebyikis akak pohowku madikwa akak mpana gawnakis (153). Im kaayhsima kameki utagmaya sigkame.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index