Search form

João 21:2

2Usuh pahadgupu ayge. Ig kiyapwiye Simawh Pedru ayge ukakhu. Ig kiyapwiye Tomé Abes aygwata ukakhu. Ig kiyapwiye Natanael kanayene galiléyene ig aygwata ukakhu. Hawwata usuh piyana ukebyi amekene Zebedew gikamkayupwi usuh aygwata gikakkis. Piyana gikebyikis nawenépwi gikannuhnipwi ayge hawwata.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index