Search form

João 21:21

21Ig kiyapwiye Pedru hiyapri ayge, ig ayá Kiyapwiye Jesus:

―Kiyapwiye, ya ner? Pariyeki danuhne gitnek?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index