Search form

João 21:7

7Nah hiyapni henne, nah awna git kiyapwiye Pedru:

―Ig ner Ukiparawiy.

Ig kiyapwiye Simawh Pedru timapni henne ku ig Ukiparawiy, aynewa ig kawih gidagmanpit, mmanawa ig masimsa. Ig kawih gidagmanpit akak gitubkan gimkanit.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index