Search form

João 5:14

14Ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus patiptak gikak ner awayg akiw ay agiku ini leglis kewye Uhokri Gipin. Ig awna git:

―Kuwis pis makniw. Ka ba taraksa akiw. Ku pis taraksa, nawenétke pis utí mbeyne pi mbayte ariw inere akiw.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index