Search form

João 7

Jesus Mpiksaptihka Gapitkis Gisamwipwi

1Ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus muwwaptise Galiléyamnaw. Ig ka atekere apitit Judeyamnaw mmanawa nerras judeyenepwi giwewkistenkis ipegpenene adahan giwmasepten. Awaku ini ig msakwa ayge Galiléyamnaw.

2Kabá danuh ahawkanaprik adahan hiyeg judeyenepwi gipetrakis adahan pahadguhwene adahan msakwa agiku paytbet.

3Ayge nikwe Kiyapwiye Jesus gisamwipwi awna git:

―Uyay atak tahhan apitit Judeyamnaw ku kiney hiyeg pahadgupu. Ayge kibeyne iwetrit adahan pis keh annut kahadbe ku pariye timepnepwi piwn, igkis hiyá pannu. 4Ku pis muwaka madikte hiyeg hiyakpi, amawka pis akkaw gitkis. Amawka pis ka msakwa ayamawnama ay. Ku pis inyerwa keh annut akak Uhokri gidatni, amawka pis akkaw gitkis madikte hiyeg.

5Hennewatbaki igkis awna mmanawa igkispeke gisamwipwihwa ka iha giwn apim ini.

6Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwnkis:

―Kote danuhte nuhawkanaprik adahan nah akkaw ta gitkis madikte hiyeg. Henneme ku aysaw yis atekkere, hiyawa yis atak. 7Hiyeg amedgenepwi inin ka amiyhay. Nahme ignes amiyihnan. Igkis amiyihnan awaku ku samah nah ekkene gitkis gikehnikis mbeyepye. 8Su yi atak fetya. Nahme kote atakte. Kote danuhte nuhawkanaprik adahan nah akkaw.

9Ig Kiyapwiye Jesus awna inakni, gisamwipwi tipik fetya. Igme msekwe ayge Galiléyamnaw adahan aynessa hawkri akiw.

10Ayteke ariwntak gisamwipwi gitepkemnikis ig hawwata ig tipik atere. Henneme ig ka tipik giwtrikkisma hiyeg. Ig tipik monye.

Hiyeg Gihiyakemnikis Gimin Jesus Ibekhewbet

Jo 7.11, 25, 40, 10.19

11Apimwata ini ayge abet fet nerras judeyenepwi giwewkistenkis ayá Kiyapwiye Jesus gak. Igkis awna:

―Kineykig?

12Ayge kaayhsima hiyeg minimnihegbet pawtak gimin Kiyapwiye Jesus. Gaytakkis awna:

―Ig kibeyne awayg.

Gaytakkisme awna:

―Kawa. Ig kinisne hiyeg.

13Henneme igkis minimni giharaprikkis nerras giwewkistenkis. Mmanawa igkis apis gibohrikis mmanawa ignes ka batek gikak Kiyapwiye Jesus.

Jesus Kannuhekne Agiku Leglis

14Pabuskak fet ig Kiyapwiye Jesus danuh atere. Ig pareke ta agikut ini leglis kewye Uhokri Gipin. Ayge ig kannuhekne.

15Nerras judeyenepwi giwewkistenkis hiyapni henne, igkis wakaymnibdi adahan gikannuhakni. Igkis awna:

―Kitak ner kanuhwa? Ig ka lekkolya gimin Uhokri giwn kema wixwiyma.

16Ig Kiyapwiye Jesus timapni henne, ig awna gitkis:

―Nukannuhwan kawki nuwnteknewatma. In giwntak nawahkisten. 17Ku pahapwi inyerwa kehkere Uhokri gibetki, iggi hiyaknek ku kitak nah utí nukannuhwan. Ig hiyak ba nah awna nuwnteknewatma ba kawk ba nah awna giwntak Uhokrima. 18Pahapwi ku pariye awna he giwnteknewatnen, iggi aharitne hiyeg kiyathig. Nahme awna adahan hiyeg kiyatha nawahkisten. Nikwe nah awna yuwit ku pariye inyerwatnene, nah awna wadit. 19Amekene Moís ikí wotwiy Uhokri gikumadukan henneme yuma pahapwinama yaytak ihpene inakni gikumadukan. Yis aharit nuwmepten. Mmahki?

20Igkisme kaytwa giwn:

―Pis puwpup. Pariyekama piharit piwmepten?

21Igme kaytwa giwnkis:

―Yis madikte wakaymnibdi awaku nah makniwe pahapwi awayg abet samdi. Yit nah taraksepye awaku nah keh ini annut. Yit nah ka kiyatha samdi. 22Henneme yis hawwata, yis kannipwiye abet samdi. Amekene Moís ikí wotwiy gikumadukan ku pariye ikaka git gapitkis gihawkripwi. Ini gikumadukan awna adahan wixwiy hiwh bakimnay awayg gipitkis adahan arakak ku igkis Uhokri gihiyegapu. Nikwe adahan pahay paka akiw ariwntak giwaypukakis yis hiwh gipitkis. Ku pahapwi amadga wayk abet samdi yis hiwh gipit abet samdi aytwenempiye. 23Hiyawa samdi abet, henneme yisnewa hiwh gipit kahadbe yis ihpene giwn amekene Moís gikumadukan. Mmah nikwe yis dagawne nuthu apatra ku samah nah makniwe pahapwi awayg pahapwite abet samdi? 24Mmahki yis ikanhu ku nah taraksepye? Ka yi muwaka ikiy pahapwi ku ig taraksepye kibentenwatma. Hiyapnigte ba ig wadityewatma.

Hennewatbaki ig Kiyapwiye Jesus awna.

25Gaytakkis jerusalémyenepwi ayge igkis timapni henne, igkis kinetihwa pawtak. Igkis awna:

―Mmah ka ba nernema ku pariye uwewkistenwiy aharit giwmasepten? 26Ipegnay ku samah ig wewpari ay ubetwiy. Igkisme ka aritnama giw adahan kamaxwig. Nawenétke igkis pukuhpaw. Nawenétke igkis ikiy ku igyerwa Cristo, ig Uhokri gikanyan adahan ukumaduketniwiy.

27Gaytakkisme kaytwa giwnkis:

―Kawa. Ka ignema. Mmanawa wixwiy hiyakri ku pariyene ig. Igme Cristo, yuma hiyeg gihiyekten ku pariyene ig.

28Igme Kiyapwiye Jesus kannuhekne ayge agiku leglis. Ig timapni inakni yuwit henne, ig awna gitkis hiyeg:

―Yis yipewkankam ku yis hiyakun ku pariyene nah. Yipewkankam yis hiyak ku kitekne nah. Henneme nah ka ayta nuwnteknewatma. Yis ka hiyak ku pariye igyerwa nawahkisten atan. 29Nahme hiyaknig. Mmanawa nah ayta giwntak. Ignewa ku pariye nawahkisten atan.

30Igkis timapni henne, igkis atere gikamaxwitni. Henneme igkis ka hiyak ku samahpa gikamaxka gitkis mmanawa kote danuhte gihawkanaprik adahan ig kamaxka.

31Apim ini kaayhsima gaytakkis nerras hiyeg iha ku ig Kiyapwiye Jesus ignewa Uhokri gikanyan adahan ukumaduketniwiy. Igkis awna:

―Wixwiy hiyakni ku aysaw Uhokri gikanyan adahan ukumaduketniwiy danuh atan, ig keh kaayhsima annut. Hiyá kuri ig ner awayg kehne kaayhsima annut. Ka ik adahan pahapwinama hiyeg keh pi kabayte akiw.

Sandagma Gikamaxwitni Jesus

32Nerras farisewkis timé gakkis ku igkis hiyeg kinetihwa henne gimin Kiyapwiye Jesus. Nikwe igkis gikakkis nerras muwpeg kiyatyepwi igkis awahkis gisandagmakis atere git adahan gikamaxwitni.

33Igkisme gisandagmakis tipik danuh atere git Kiyapwiye Jesus. Igkis timap ig kinetihwa gitkis hiyeg. Giwn:

―Nah ay yikak adahan aynessawa hawkri. Ayteke aysawnemenek nah diyuhe gimkat nawahkisten. 34Apim ini yis ipegpan henneme yis ka utipun. Ka ik adahan yis danuh atere ku kiney nah.

35Gaytakkis judeyenepwi giwewkistenkis ayge. Igkis timapni inakni giwn henne, igkis kinetihwa pawtak. Giwnkis:

―Kit ig atak adahan wixwiy ka utipri? Mmah ig atak ta gitkis nerras judeyenepwi ku pariye msakwa ayhté gibetkis grésiyenepwi adahan gikannuhtenkis atere? 36Mmahki ig awna inakni ku wixwiy ipegpig aysawnemenek henneme wixwiy ka utipri? Mmahki ig awna inakni ku ka ik adahan wixwiy danuh atere ku kiney ig?

Henne igkis wakaymnibdi ayge.

Uhokri Gitip Kewa Un Dehetnikibe

Jo 4.13; Apok 22.1

37Amaksemni fet abet ini hawkri ku pariye apitmin madikte hawkri adahan gipetrakis, ig Kiyapwiye Jesus tabir ayge agiku leglis. Ig awna ta gitkis hiyeg akak madikte gawaygyi. Giwn:

―Aytninabay numkanit. Yis ku pariye giharitwiye Uhokri kiyesrad ke pahapwi hiyeg arabyupyebe unbe, aytninabay numkanit. Nah kewa un dehetniki ahawkribe yidahan. Higapnabay nuwntak takunipti. Kamaxwanabay nupitit takunipti. 38Yis ku pariye kamaxwenepwi nupitit, yis hawwata humawnek kewa un dehetniki ahawkribe gidahankis hiyeg. In ke wotbe kaayhsima un dehetniki pes yiwntaknek adahan ikene gidehetnikis kaayhsima hiyeg akiw. Hennewatbaki Uhokri gannasan minikweknene awna.

39Ig Kiyapwiye Jesus awna inakni adahan arakak ku samah kamaxwenepwi gipitit ignes gitiphaw Uhokrinek. Henneme Gitip kote awahkiskahte mmanawa ig Kiyapwiye Jesus kote wagahte ku kiney gikiythani.

Hiyeg Gihiyakemnikis Gimin Jesus Ka Patiptak

Jo 7.11, 25, 10.19

40Kaayhsima gaytakkis nerras fetyapu igkis timapni inakni yuwit henne, igkis awna:

―Ig Uhokri gawnepe.

41Gaytakkisme awna:

―Ignewa Cristo, ig Uhokri gikanyan adahan ukumaduketniwiy.

Igkisme gaytakkis awna:

―Henneme ig galiléyene. Waké ig igyerwatbe Uhokri gikanyan adahan ukumaduketniwiy, nikwekam ig ka ariwntakma Galiléyamnawkam. 42Uhokri gannasan minikweknene awna ku Uhokri gikanyan adahan ukumaduketniwiy ig amadga wayknek ayhté paytwempu Belém ayhté Judeyamnaw ku kiney amekene Davi amadga wayk.

43Henne igkis hiyeg ka tuguhkis gihiyakemnikis hehpekwiyema gimin Kiyapwiye Jesus.

44Gaytakkis nerras hiyeg aharitnes gikamaxwitni henneme yuma hiyeg gikamaxten.

Sandagma Ka Kamax Jesus

45Ayteke nikwe nerras muwpeg gisandagmakis diyuhe ta gitkis nerras muwpeg kiyatyepwi gikakkis farisewkis akiw. Igkis danuh atere, igkisme gikiparakis awna gitkis:

―Mmahki yis ka waxwa Jesus atan?

46Igkisme kaytwa giwnkis:

―Usuh ka timapti pahapwinama awayg awna ke inaknibe.

47Igkis farisewkis timapni henne, igkis awna gitkis:

―Mmah yispeke hawwata kinikiswe git? 48Ka ba yis hiyá usuh ka iha giwn? Iné ukiparawiy kawnata iha giwn. 49Nerras hiyegempu ku pariye ihepye giwn igkis ka hiyak hawkri. Igkis ka hiyak ku pariye Uhokri gikumadukan awna. Igkis ikaksaka adahanikwa biyukwiki.

Nikodémus Awna Gidahan Jesus

50Igme pahapwi awayg ayge ig timapni henne, ig kapusa awna gitkis. Giw kiyapwiye Nikodémus. Ig giyakikis farisewkis. Ig ner ku pariye kuhwekwa kinetihwa gikak Kiyapwiye Jesus. Giwn:

51―Wixwiywa ka ihpenema Uhokri gikumadukan. Ig Uhokri gikumadukan ka isaksaw adahan wixwiy ikiy pahapwi ku ig taraksepye kibentenwa henne. Amawka ku wis timapanigte. Amawka ku wis hiyapnigte. Wixwiy kote kehte henne gikak Kiyapwiye Jesus.

52Igkis timapni henne, igkis awna git:

―Mmahki pis awna inakni henne? Mmah pis galiléyene hawwata ke Jesusbe? Su atak ipegboha Uhokri gannasan minikweknene. In ka awna ku ig awahkis uminwiy pahapwinama gawnepe apititak Galiléyamnaw.

53Igkis awna inakni, igkis tipik diyuhe mpuse gipinwatkis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index