Search form

João 7:6

6Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwnkis:

―Kote danuhte nuhawkanaprik adahan nah akkaw ta gitkis madikte hiyeg. Henneme ku aysaw yis atekkere, hiyawa yis atak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index