Search form

João 8:36

36Nah Uhokri gikamkayh. Ku aysaw nah keh yis isamtaw ariw ini bukitka, ayge nikwe hiyawa yis miniw ariw madikte yikehni mbayka. Apim ini yis inyerwa isamtaw. Nikwe yis ik adahan yis humaw Uhokri gikamkayupwi adahan yis aymuhwa gimun adahan apanenekwa.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index