Search form

Lúkas 1:16

16Aysawnemenek ig keh kaayhsima israelyenepwi wages gihiyakemnikis gidahan Kiyapwiye Uwohkigawiy.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index