Search form

Lúkas 1:17

17Ig ayta gapitkiya Ukiparawiynek. Apim ini ig gitiphewne Uhokri ke amekene Eliyasbe. Gannu hawwata ke gidahanbe. Apim ini ig keh igti kabeywotpi gikakkis gikamkayupwi akiw. Ig keh hiyeg kane ihpenepwima wages gihiyakemnikis adahan kibeyne hiyakemniki. Ayge nikwe ig keh igkis waditha gihiyakemnikis marihwa igkis ahegbet gidahan Ukiparawiy gaytni.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index