Search form

Lúkas 1:76

76Pis nukamkayh, pis kanumkanek Uhokri inugikyene gawnepe mmanawa pis danuh gapitkiya Ukiparawiynek adahan pis ahegbetepye madikte apit gaytni.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index