Search form

Lúkas 10:14

14Nikwe aysawnemenek apim ini ku aysaw hiyeg katiwnipwe ta git Uhokri apatra gitaraksankisnek, yis pi hiyapte mbeyne giwkis nerras paytwempuyenepwi Tiru akak Sidoh.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index