Search form

Lúkas 10:5

5Ku aysaw yis danuhanten ta gipinekut pahapwi hiyegnek, pitatye yis awna gitkis hiyeg aygnenepwi: “Uhokri gabay yikaknek.”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index