Search form

Lúkas 11:17

17Igme Kiyapwiye Jesus hiyak ku pariye abet gihiyakemnikis. Nikwe ig awna gitkis:

―Ku hiyeg apitya pahanene waxri ku igkisweke kerbetpikis, igkis madikekenek. Pakebyekne hawwata, ku igkisweke kerbetpikis, igkis hawwata madikekenek.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index