Search form

Lúkas 11:48

48Bawa nuthu ku samah yis barewha gimewkis ini arakak ku yis amapa ku samah yahawkripwi umehpigkis. Igkisme umehpigkis, yisme barewha gimewkis. Yihiyakemni hawwata ke igkisbe yahawkripwibe.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index