Search form

Lúkas 13:35

35Aysawnemenek yiwetri msekwe inworenek. Uhokri ka apuriwni akiw. Yis ka takunima hiyapun akiw juktah ku aysawnemenek metakwa yis ahegbet adahan amapan, yis awna nuthu: “Kibeyne pis danuh. Pis ayta giwntakwa Uhokri.” Ihanabay inakni nuwnhu. Hennewatbaki in.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index