Search form

Lúkas 14:12

Aysawnemenek Uhokri Diyuhkis Uwaknek

12Ayteke ig Kiyapwiye Jesus awna ta git ner fet akipara. Giwn:

―Ku aysaw pis keh axka puwipwak aygete, ka ba awnasa pikagmadapu iné pegnipwi iné pikebyupwi iné pihumwayepwi igisapye atere. Nawenétke igkis hawwata keh axka awnasap atere. Amun ini nikwe igkis kuwis diyuhkis piwak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index