Search form

Lúkas 14:14

14Ku pis awnasa akebyi nerras hiyeg, pis utí kabaykanek. Mmanawa igkis ka hiyá asamanak diyuhkis piwak. Ayge nikwe igwa Uhokri diyuhkis piwak giwenyankis aysawnemenek abet ini hawkri ku aysaw hiyeg kibeynepwi kannikasaka.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index