Search form

Lúkas 15:7

7Hawwata akiw ayhté inugik kaayhsima batekka ayge ku aysaw pahapwi taraksepye wages gihiyakemni. Ayge igkis pi batekte akak ku samah pahapwi taraksepye wages gihiyakemni mpiya ku samah igkis batek gikakkis kabá sah (99) gikebyikis ikewnepwi waditye.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index