Search form

Lúkas 16:14

Ay Ku Pariye Hiyeg Ikiy Ku In Kibeyne Bawa In Aseneweke Git Uhokri

14Nerras farisewkis timapni madikte inakni giwn henne, igkis mahipwihpig. Mmanawa igkis batek akak gewkanbetkis igkis ka biyuksakere gikakurakis gidahan Uhokri.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index