Search form

Lúkas 17:10

10Yis hawwata ku aysaw yis keh madikte ku pariye Uhokri ayá yit, amawka yis awna: “Usuh ka ariknawnama. Usuh he ibuktinen. Usuh he kehnenenwa ku pariye muwaka adahan usuh keh.”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index