Search form

Lúkas 17:20

Uhokri Gikumadukan In Ay Upit

20Ayteke gaytakkis farisewkis danuh atere git Kiyapwiye Jesus. Igkis ayaypri:

―Kabet Uhokri gikumadukan danuh atan?

Igme kaytwa giwnkis:

―Wis ka hiyá wisma hiyá Uhokri gikumadukan akak wowtyak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index