Search form

Lúkas 17:7

Wixwiy Uhokri Gibukpig

7―Ku pahapwi ibukti kewne gikipara giwasra, ku kawk ku ig apuriwne gipig muttuh, ku aysaw ner ibukti diyuh ayta wasamdeteke ig gikipara ka awna git: “Barewba ax.”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index