Search form

Lúkas 18:24

24Ig Kiyapwiye Jesus hiyapni henne, ig ipeg ta gimkat ig awna ta gitkis hiyeg:

―Kaayhsima mahiko adahan hiyeg igisapye kawih Uhokri gikumadukan.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index