Search form

Lúkas 19:13

13Apit gitepkemni ig pahadguh gibukpig madikawku gikebyikis. Ig ikise mpuse giwakuitkis pahamku karukri nopsad karukri wahano seyno. Ig awna gitkis: “Kannipwinabay gukak no karukri juktah ku aysaw nah diyuh akiw.” Ayteke ig tipik.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index