Search form

Lúkas 19:44

44Apim ini igkis umehpey. Igkis mehe yipinnek madikte. Igkis ka ikis pahownama tip papitmintak akak guyaki tip. Yis hiyá madikte ini mbeyne awaku yis mahikohpen apim ini ku aysaw nah danuh atan adahan yamnihten.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index