Search form

Lúkas 2:25

Simeyawh Kinetihwa Gimin Jesus

25Ayge apit ini paytwempu Jerusalém pahapwi awayg giw Simeyawh. Ig kibeyne awayg. Ig waditye. Ig wahepnenekwa ner pahapwi ku pariye nemnikumpiye adahan ikepye gawaygyikis gihiyegapu israelyenepwi. Ig Uhokri Gitip aynene gipit.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index