Search form

Lúkas 2:35

35Mmanawa ig hiyapkisnek ku pariye hiyakemniki ayemewnene ay apit hiyeg giyaknikis. Pisme kiyapun, pis kayahnek apit piyakni kaayhsima.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index