Search form

Lúkas 2:46

46Amamnam hawkri egkis utepri ayhté agiku ini leglis kewye Uhokri Gipin. Ig betnene ayge giyegbikis pahabu kannuhekeputnepwi. Ig timepne giwnkis ig gayapminetnikis ayge.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index