Search form

Lúkas 2:48

48Eg ginag gikak amekene José egkis hiyapri ayge, egkis wakaymni. Eg ginag awna git:

―Bakimni, mmahka pis arehwa ukakhu henne? Nah gikak pig usuh kaayhsima kiyimwih unaktin pikak adahan pipegepten muwwapu.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index