Search form

Lúkas 2:5

5Ig atak tamakkiswiye giw gukak kiyapuno Mahi ku kakak ig kuwis ahegbet ginetni. Egme biyuhkisno giwntak Uhokri Gitip.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index