Search form

Lúkas 20:19

Ikinay Git Uhokri Madikte Ku Pariye Kawih Gidahan

Mt 22.15; Mk 12.13; Rom 12.1

19Nerras muwpeg kiyatyepwi gikakkis nerras kannuhekeputnepwi amin amekene Moís gikumadukan igkis timapni henne, igkis pukuhe ku ig Kiyapwiye Jesus awna inakni yuwit giminkis ku samah igkis tukuhptepri. Ayge nikwe amun inakni igkis mpiksaw giharit adahan gikamaxwitni. Henneme igkis apisemun gibohrikis nerras hiyeg timepnepwi giwn ayge awaku ignes hiyeg kiyathe Kiyapwiye Jesus. Inneki keh igkis ikiswig. Igkis tipik.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index