Search form

Lúkas 20:26

26Nerras hiyeg ka hiyak gisamanak adahan igkis keh ig awna yuwit taraksebet adahan igkis matekepri ayge gibetkis hiyeg. Igkis timapni henne ku ig kaytwa giwnkis kabayhtiwa, igkis wakaymnibdi gidahan. Igkis he barukebdi msekwe.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index