Search form

Lúkas 20:33

33Kuri Kiyapwiye, usuh ayapi. Aysawnemenek apim ini ku aysaw hiyeg kannikaw ariw gimiremnikis, pariyepa gibetitakkis darihgu? Mmanawa igkis ntewnehkernene gikebyikis igkis madikte maripkewnekwiyes gukak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index