Search form

Lúkas 20:5

5Igkis timapni henne, igkis kinetihwa pawtak adahan ahegbetepye ginetnikis. Ayge igkis awna:

―Ku wixwiy kaytwa giwn ku ig amekene João Batistamni utí gikumadukan giwntakwa Uhokri, nikwe ig awne wotwiy: “Mmahki nikwe yis ka iha giwn?”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index