Search form

Lúkas 22:31

Jesus Akki Git Pedru Ku Igme Wihwepye Giw

Mt 26.31; Mk 14.27; Jo 13.36

31Ayteke ig Kiyapwiye Jesus awna ta git kiyapwiye Pedru. Giwn:

―Simawh, Simawh, ayipa ikepka kumadukaki git wapitye gikiparadkis Satanás adahan ig yihikekten. Ig kiyimwihyi kaayhsimanek adahan yipekiswitni nuwhu hawwata ke pahapwi awaygbe ku pariye sassah amutri guyak amadga huw adahan pekkiswiye gumar.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index