Search form

Lúkas 22:60

60Igme kiyapwiye Pedru timapni henne, ig awna git:

―Nah ka hiyakwa inakni yuwit ku kamin pis awna.

Nikwenéwa ku samah ig awnempiye inakni yuwit, pahapwi takarak awna.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index