Search form

Lúkas 23:7

7Igkisme kaytwa giwn:

―Ihi. Ignewa.

Ig amekene Pilatus timapni henne, ig awna:

―Ignewa kiyapwiye Erodis kumaduka hiyeg galiléyenepwi. Nah awahkiste Jesus atere gimin adahan igme hiyak gikak.

Ayteke nikwe ig awahkiswig atere gimin amekene Erodis. Apim ini hawkri ig amekene Erodis ayge apit ini paytwempu Jerusalém.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index