Search form

Lúkas 3:15

15Madikte hiyeg ayge igkis wahepnenekwa gaytni Cristo ig Uhokri gikanyan adahan ukumaduketniwiy. Igkis kapusa pukuhepwe gibohri amekene João Batista ku nawenétke ignewa ku pariye Cristo.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index