Search form

Lúkas 6:21

21―Kaayhsima kabayka ay yidahannek yis ku pariye kayah ku pariye yimawkanitnene giwntak Uhokri kuri akak inin ku samah yis aynete amadga inin. Ayge nikwe ig ikí yitnek madikte ku pariye yis aharit.

―Kaayhsima kabayka ay yidahannek yis ku pariye sukanepwi yikantak gidahan Uhokri kuri akak inin ku samah yis aynete amadga inin. Ayge nikwe yis batekyenek.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index