Search form

Lúkas 6:35

35Ka ba yi kehni henne. Bateknabay gikakkis yipetunyapu. Amnihnabay madikte hiyeg. Sunapkisnabay gitkis ka wahá awenyan. Ayge nikwe Uhokri katiwnihyi kabayhtiwanek. Yis humaw Uhokri inugikyene gikamkayupwi awaku yihiyakemni kewa gidahanbe mmanawa ig amnihne hiyeg kane kibeynepwima ku pariye kane kabayhig.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index