Search form

Lúkas 6:9

9Ayteke nikwe igme Kiyapwiye Jesus awna ta gitkis hiyeg. Giwn:

―Pariye amekene Moís gikumadukan ayá wotwiy adahan ku pariye wixwiy keh abet samdi? Ba adahan wixwiy kehne kabayka ba kawk, ba adahan wixwiy kehne mbayka? Ba adahan wixwiy amnihne hiyeg ba kawk, ba adahan wixwiy umahkisne hiyeg?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index