Search form

Lúkas 8:21

21Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwn, ig awna gitkis madikte hiyeg ayge. Giwn:

―Ku pariye timepnepwi Uhokri giwn, ku pariye ihpenepwi inakni giwn, egnes nah ikiygukis ke nnaghube, ignesme awaykemni nah ikiygikis ke nukebyupwibe.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index