Search form

Lúkas 8:22

Jesus Msak Mayg Akak Paraw

Mt 8.23; Mk 4.35

22Ayteke ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus katapta ta muhumdakat payak gikakkis gikannuhnipwi. Ig awna gitkis:

―Uyay manuke ta pahambakaytak mahakwa.

Igkisme kaytwa giwn:

―Uyay.

Igkis tarekwe ayteke.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index