Search form

Lúkas 8:3

3Hawwata pahapu tino guw Joana gaytakkis. Eg gugihgi kiyapwiye Kuza ku pariye apuriwne amekene Erodis gewkanbet. Hawwata kiyapuno Susana ayge gukakkis kaayhsima nawenópwi tinogben ayge akiw. Egkis ku pariye hiyak gikak Kiyapwiye Jesus gikakkis giwatnipwi, egkis ku pariye katiwnih gimawkanitnenes akak gudahankiswa gukakurakis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index