Search form

Lúkas 9

Jesus Awahkis Giwatnipwi Muwwapu

Mt 10.5; Mk 6.7

1Ayteke ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus pahadguhe giwatnipwi madikawkunene gikebyikis gikakkis piyana gawnakis (12). Ayge ig iké gannukis ta gipititkis adahan igkisme makniwnes hiyeg ariw gikahrikis. Hawwata ig iké kumadukaki gitkis adahan igkis pekkiswiyes wapitye gipititakkis hiyeg.

2Ig gawahkiswitnikis muwwapu adahan igkis kinetihwenes gimin Uhokri gikumadukan adahan igkis makniwenes hiyeg.

3Ig awna ta gitkis:

―Ataknay hennen yiwakyékata. Ka yi muwaka atak akak yasuga, iné akak yisakola adahan yiwewni, iné akak yimana, iné akak yikakura. Yis kawnata muwaka atak akak pikanama yisimsa. 4Ku aysaw yis danuh ta apitit pahá paytwempu, msakwanabay pahaygiknene ku kiney yis amapaka he ku aysaw yis pes ayteke paytwemputak. 5Ku kit yis danuh, ku hiyeg aygnenepwi ka amapay, nikwe pase yis pes ayteke apititak ini paytwempu, yis sassah yikugku ariw apathawni. Ini arekhetni ku samah gitaraksankis.

6Pisenwa inakni gawnhan, igkisme tipik muwwapu paytwempuriw. Igkis ekkenes Kiyapwiye Jesus ginetni. Igkis makniwenes hiyeg muwwapu.

Erodis Ka Hiyak Ku Pariyene Jesus

Mt 14.1; Mk 6.14

7Apim ini hawkri ner hiyaptigi amekene Erodis timé arak ini Kiyapwiye Jesus gannu. Ig kaayhsima kiyimwihwa awaku ig ka hiyakri iggi hiyeg. Ig kiyimwihwa awaku gaytakkis hiyeg ikiygi ku ig Kiyapwiye Jesus ig amekene João Batista kannikaw akiw ariw gimiremni.

8Gaytakkisme ikiygi ku ig amekene Eliyas kahayak atan amadga inin akiw. Gaytakkisme ikiygi ku ig pahapwi gaytakkis Uhokri gawnepepu pitatyepwi kannikaw akiw.

9Igme amekene Erodis awna:

―Nahnewa bukihkise amekene João Batistamni gibita. Hiyaksa kuri nah timé Kiyapwiye Jesus gak ku ig kagannusima keh annut. Mmah ka ignewatma amekene João Batistamni? Pariyenekig?

Ayge nikwe ig kaayhsima patiptakere gikak Kiyapwiye Jesus.

Jesus Ikí Im Ta Gitkis Hiyeg

Mt 14.13; Mk 6.30; Jo 6.1

10Ig Kiyapwiye Jesus giwatnipwi igkis pisenwa gannipwikis, igkis diyuhe ta gimkanit. Igkis danuh atere, igkis akki git madikte ku pariye gikehnikis. Ayteke ariwnteke ini ig iweprikis adahan igkis tipikwiyes gihapti igkiswonas hampa arimkanit pahá paytwempu kewye Betsayda.

11Henneme pase hiyeg timé gak ku ig kuwis tipik, igkis harakseprikis. Igkis danuh atere, ig amapigkis kabayhtiwa. Ig kinetihwa gitkis gimin Uhokri gikumadukan. Ig makniwe madikte hiyeg ku pariye amnihswenepwi git.

12Ayteke ariwnteke ini wahanbuku kamuw, igkis giwatnipwi danukwa atere git. Igkis awna git:

―Kiyapwiye, inin iwetrit yuma hiyeg msekwene ay. Wani nerras hiyeg tipik adahan igkis ipegpa giwetrikis adahan igkis isimwi gimanakis atere. Ik adahan gaytakkis atak ta gitkis was akipara. Gaytakkisme atak tahhan paytwempuit.

13Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwnkis:

―Kawa. Yisnewa ikí axka ta gitkis apim inin.

Igkisme awna git:

―Usuh kadahan pohowkubuwa akebyi bugut akak piyanmowa im masaraku. Amawka usuh tahhan isim kaayhsima akiw adahan in ik gidahankis madikte hiyeg.

14Igkis awna inakni henne mmanawa kaayhsima hiyeg ayge. Awaykemninen pukuhka kabá danuh pohowku mil (5,000) gikebyikis. Igme Kiyapwiye Jesus awna ta gitkis gikannuhnipwi:

―Wani nerras bat adahan igkis ahegwa adahan pohowkutra madikwa (50) gikebyikis.

15Igkisme ihe giwn. Igkis keh madikte hiyeg bat.

16Ku aysaw kuwis igkis batebdebdihpikis, ig Kiyapwiye Jesus iwé ini pohowkubunene bugut akak piyananene im. Ig sarayh gipegyi ta inut, ig kabayha Uhokri adahan ini. Ayteke ig sigkabdihapepni, ig ikepni ta gitkis gikannuhnipwi. Igkisme ibekhepni ta gipuriwkis nerras hiyeg.

17Ignesme madikte ax kabihribdape. Ka semeweknama gimanakis. Kaayhsima asemne msekwe. Pisenwa nikwe, igkis gikannuhnipwi ahiwapemni, igkis kipunse kaayhsima panye akak asemne gimanakis, madikawku akebyi panye akak pisaya arawna (12).

Pedru Ikiy Jesus Ku Ig Uhokri Gikanyan Adahan Ukumaduketniwiy

Mt 16.13; Mk 8.27

18Apim inin hawkri ig Kiyapwiye Jesus piriyepkewne ig pahapo. Igkisnewa gikannuhnipi ayge gikak. Ayge ig ayaprikis:

―Pariyeki gipewkankis hiyeg ikanhu nah kuri?

19Igkisme kaytwa giwn:

―Gaytakkis ikapi ku pis amekene João Batistamni. Gaytakkisme ikapi ku pis amekene Eliyas. Igkisme gaytakkis hiyeg ikapi ku pis pahapwi gaytakkis Uhokri gawnepepu pitatyepwi kannikaw akiw.

20Igme Kiyapwiye Jesus timapni henne, ig awna gitkis:

―Ya yis. Mmahpa yis ikanhu kuri?

Igme kiyapwiye Pedru kaytwa giwn:

―Pis Cristo, pis Uhokri gikanyan adahan ukumaduketni.

21Igme Kiyapwiye Jesus awna gitkis:

―Hennewa. Henneme ka yi muwaka akka inakni ta gitkis hiyeg.

Jesus Kinetihwa Amin Gimiremni

Mt 16.21; Mk 8.31

22Ayteke ig awna:

―Nah ku pariye wageswe awayg amadgaya inin amawka ku nah hiyá mbeyne kaayhsimanek ay amadga inin. Aysawnemenek nerras uwewkistenwiy gikakkis nerras muwpeg kiyatyepwi, nerras kannuhekeputnepwi, igkis madikte tukuhptepunnek. Ayteke nah umehpikanek. Henneme amamnam hawkri ariwntak numiremni nah kannikasaka akiwnek.

Amawka Wixwiy Miyeh Upitwiy

Mt 10.37, 16.24; Mk 8.34; Lk 14.25; Jo 12.26; Rom 15.1; 1 Kor 10.23; Gál 5.24; Fil 2.4; 1 Ped 4.1; Apok 12.11

23Ayteke ariwnteke ini ig awna ta gitkis madikte hiyeg. Giwn:

―Ku pahapwi humewkerepye nuhiyega, amawka ku ig ikise gidahan gibetki. Amawka ku ig umahkise gihiyakemni amadgaya inin takunipti ke wotbe ig daddahkiswinbe ta aminat ahbe. Amawka ku ig ikaw hawwata ke nahbe. 24Mmanawa pahapwi ku pariye kiyé gipitnen, iggi biyuknek giw Uhokri adahan apananekwa. Pahapwime ku pariye miyehe gipitwa ndahan, iggi aymuhwanek gimun Uhokri adahan apanenekwa. 25Ku pahapwi darih madikte igiska amadgaya inin, henneme ku ig biyuke giw Uhokri, nikwe ini igiska waditnepyenen gidahan. Ku ig kayehwene ayhté abet tiket, ini igiska waditnepyenenwa gidahan. 26Mmanawa aysawnemenek nah ku pariye wageswe awayg amadgaya inin nah aytanek akak madikte nukiythani, gikak Wigwiy gikiythani, gikakkis ahj barewpityepwi gikiythanikis. Apim ini nah marekepwe gikakkis hiyeg ku pariye marekepwepye nukakhu ku pariye marekepwepye akki nuwnhu ta gitkis hiyeg. 27Kennesa gidawnhan Uhokri gikumadukan. Yaytak ku pariye ay ku akak inin, apit yis miyá yis hiyapninek. Ihanabay inakni nuwnhu. Hennewatbaki in.

Jesus Uniyehwa Gihipak

Mt 17.1; Mk 9.2

28Ayteke ariwnteke ini pahay paka, ig Kiyapwiye Jesus iwé kiyapwiye Pedru gikak amekene Tiyagumni, gikak kiyapwiye João adahan igkis tipik gihapti. Ig awna gitkis:

―Uyay ta piriyepkaw.

Igkis wagehe apitit pahá waxri imuwadnene.

29Igkis danuh atere, ig Kiyapwiye Jesus kapusa piriyepkaw. Ayge ig uniyehwe gihipak nawenéwa akiw. Gisimsa wageswe barewye tigigihwe.

30Ayteke pahaye adahan piyana gikebyikis awaykemni hiyapkiswe atere git. Igkis kinetihwa ayge gikak. Igkis amekene Moís gikak amekene Eliyas.

31Igkis kabutenne. Igkis ayge kinetihwenes gikak Kiyapwiye Jesus amin ku samah gitepkemni amadgatak inin. Igkis kinetihwenes amin ku samah ig umahkiswanek ayhté Jerusalém kahadbe ig keh madikte ku samah Uhokri ikiswanaw gidahan.

32Igkisme Pedru himekbetwikis ayge. Pahaye adahan igkis wadis igkis hiyá Kiyapwiye Jesus gibutni ku samah ig kabutenne. Igkis hiyá nerras piyananene awaykemni tabiwak ayge gikak Kiyapwiye Jesus.

33Ayteke ignes awaykemni tipikbetwikis giw. Ig kiyapwiye Pedru hiyapni henne, ig awna ta git Kiyapwiye Jesus. Giwn:

―Kiyapwiye, kibeynekata wixwiy ay kabubuk apim inin. Uyay msakwa ay. Usuh kehbetate mpana paytbetanyupwi ay. Paháme pidahan, paháme gidahan kiyapwiye Moís, paháme gidahan kiyapwiye Eliyas.

Ig he awnepinen mmanawa ig ka hiyak ku samahpa ig awna.

34Ku samah ig awnempiye inakni yuwit henne, pahá ukuhne biyuhe ta gipititkis. Ku samah in awasteprikis, igkis apisasewbdi kaayhsima.

35Ayteke pahá ikupimnat awna gitkis aytontak abetitak ini ukuhne. In awna:

―Ner nukamkayh nukanyan. Ataybiswanabay git.

36Pisenwa gitimpankis inakni yuwit, igkis iwasa. Yumehe nerras piyananene gikebyikis. Igwo Kiyapwiye Jesus msekwe ayge gimunkis. Ku samah in danuh gitkis, apim ini igkis ka kinetihwa ta gitkis hiyeg aynesnima nimin.

Jesus Pekkis Wapitye Gipititak Bakimni

Mt 17.14; Mk 9.14

37Hewke nikwe igkis muhuke apititak ini waxri imuwadnene. Igkis danuh ta amadgat asababan. Igkis uté hiyeg kabubuk patiptakigkis atere.

38Ayteke pahapwi hiyeg gaytakkis kabiman ta git Kiyapwiye Jesus. Ig awna git:

―Kiyapwiye, ba ayta amnihun iwasa ndahan nukamkayh ignewa nukamkayh pahapwiwa. 39Ig wapityewnipye. Ku samah wapitye parekwig ig kabiman, ig nuwiswig juktah ig kahawyo gibiy. Ig ka kiberema ig isahkisri. Apit gipeswen ig nuwiswig kaahawnasima. 40Nah kuwis amnihswe gitkis pikannuhnipwi ay adahan igkis pekkis ner wapitye gipititak henneme igkis ka hiyá asamanak.

41Ig Kiyapwiye Jesus timapni henne, ig awna:

―Aa, hiyeg taraksapye amadgayapu inin. Mmahki yis kane kamaxwa aynesnima gipitit Uhokri? Aysaw akebyi hawkri yimawkan nah msakwa ay yikak nah kiyaknihwa yikak juktah yis kamaxwa gipitit Uhokri? Kuri waxwa pikamkayh ayta numkanit.

42Ig bakimni kabá danuh atere, igme ner wapitye nuwiswig akiw. Igme bakimni tuguhe ta waygboit kaahawnasima. Ayteke nikwe ig Kiyapwiye Jesus hiyapni henne, ig himehe ner wapitye. Ig pekkiswig. Ig makniwe ner bakimni. Pisenwa ig ekkepri ta giwakuit gig.

43Madikte hiyeg hiyapni henne, igkis wakaymnibdi. Igkis awna:

―Uhokri kagannusima. Ig kagidatnisima.

Jesus Kinetihwa Akiw Amin Gimiremni

Mt 17.22; Mk 9.30

Henneme apiminewa ini hawkri ku samah madikte hiyeg wakaymnibdi gidahan Kiyapwiye Jesus, ig awna gitkis gikannuhnipwi:

44―Ataybiswanabay nuthu kabayhtiwa. Aysawnemenek nah ku pariye wageswe awayg amadgaya inin nah kamaykiswikanek ta gitkis hiyeg amadgayapu inin.

45Gikannuhnipwi timá inakni giwn, henneme igkis ka pukuhpin. Gihiyakemnikis sab adahan igkis ka pukuhpin. Igkisme marenpi gibohri adahan igkis ayapri amin ku samah inakni giwn.

Hiyeg Tuwatapye Ignesnewa Kiyatye Giwtrik Uhokri

Mt 18.1; Mk 9.33; Fil 2.3; 1 Ped 3.4, 5.5

46Ayteke igkis gikannuhnipwi kapusa mapihpak amin ku pariye gaytakkis pi kiyattenene giwkis.

47Ig Kiyapwiye Jesus hiyak ku pariye abet gihiyakemnikis. Ig hiyapni henne, ig iwé pahapwi bakimni. Ig kahgi ig tabirasig ta gihumwat.

48Ayteke ig awna gitkis gikannuhnipwi:

―Ku pahapwi amnih pahapwi bakimni kene nerbe ndahan, amun ini nikwe in ke wotbe ig kuwis amnihunbe. Ku pahapwi hiyeg amnihun, amun ini nikwe in ke wotbe ig kuwis amnih ku pariye nawahkisten atan amadgat inin. Mmanawa ku pahapwi yaytak ikaw ke wotbe ig yumahbe gikiythanibe, iggi kiyatye hiyeg giwtrik Uhokri.

Ku Pariye Hiyeg Ka Siguhwi, Iggi Udahan

Mk 9.38

49Ayteke kiyapwiye João awna git:

―Kiyapwiye, usuh hiyá pahapwi awayg ig pekkis wapitye gipititakkis hiyeg piwaprik. Usuhme awna git: “Ka ba pekkis wapitye giwaprik Kiyapwiye Jesus.” Usuh mpithepri henne awaku ig ka wew pikak kema usuhma.

50Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwn:

―Ka yi muwaka awna git henne. Mmanawa pahapwi ku pariye ka siguhwi, iggi udahan.

Tiyagu Gikak João Ayepkere Tiket Inugiktak

51Ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus gihawkanaprik danuhemet adahan ig iwepka ta inugikut. Ayge nikwe ig ikaw adahanikwa. Ig tipikwiye ta arimkanit paytwempu Jerusalém.

52Ig awahkis hiyeg pitati gapitkis adahan ipegpene giwetrikis adahan igkis himekepyes. Igkisme tipik. Igkis danuh apitit pahá paytwempu gidahankis hiyeg samariyenepwi. Igkis ayapaptipwepye gitkis.

53Igkisme ka ikekere iwetrit gitkis awaku igkis hiyakni ku igkis tipikwiye apitit paytwempu Jerusalém. Igkisme hiyapni henne, igkis diyuhe ta git Kiyapwiye Jesus. Igkis danuh atere, igkis awna git:

―Nerras samariyenepwi ka ikekere iwetrit wotwiy.

54Igkisme gikannuhnipwi amekene Tiyagumni gikak kiyapwiye João, igkis timapni henne, igkis awna ta git Kiyapwiye Jesus:

―Kiyapwiye, uyay ayá tiket inugiktak adahan pisenwehe gihawkankis nerras hiyeg.

55Igme wagestaw ta gimkatkis ig awna gitkis:

―Ka yi muwaka awna inakni henne. Yis ka hiyak ku pariye kahiyakemniye yis awna inakni. 56Nah ku pariye wageswe awayg amadgaya inin nah ka ayta adahan pisenwepyema gikakkis hiyeg henneme adahan nah gamnihtenkis.

Ayteke nikwe igkis tipik ta apitit nawenéwa paytwempu akiw.

Hiyeg Kote Ahegbete Adahan Wewnes Gikak Jesus

Mt 8.18; Lk 14.26

57Ayteke ariwnteke ini ku aysaw igkis apigku ahin, pahapwi awayg danuh atere git Kiyapwiye Jesus. Ig awna git:

―Kiyapwiye, nah wewkere pikak ku kitwiye pis.

58Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwn:

―Ba pis ahegbetnama adahan pis hiyepne mbeyne payak nukakhu? Puwikne kadahan giwetrikis agiku miyokwiye. Kuhipra kadahan guwetrikis apew ah. Nahme ku pariye wageswe awayg amadgaya inin nah yuma nuwetri adahan nah mayekne.

59Ayteke ig Kiyapwiye Jesus awna ta git pahapwiwa nawenéwa awayg ayge. Giwn:

―Ba ayta wew nukakhu.

Igme awayg kaytwa giwn:

―Kiyapwiye, ik adahan nah atak pihapti henneme gita nighu miyapinate. Ku aysaw ig miyapi nah apuhpig nikwe nah tipik pihapti.

60Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwn:

―Ka sam pis tipik nuhapti kurinewa. Hiyawa pis isaksa pahapwi ku pariye kuwis ke wotbe ig miyapyebe giw Uhokri, isaksig adahan iggi apuhe giyaki miyapiye. Pisme, pis tipik kinetihwene gimin Uhokri gikumadukan.

61Ayteke pahapwiwa akiw awna git:

―Kiyapwiye, nah muwaka wew pikak henneme uyá isaksan adahan nah ekkewe ta gitkis nukebyupwi pitatye.

62Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwn:

―Ku pahapwi isaksa arikna adahan in mpitebdih giwewni nukakhu, iggi ka kawih gidahan Uhokri gikumadukan. Ig kewa pahapwi awaygbe ku pariye wew han pitatit henneme ig ipegnene gihaprikut butte.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index