Search form

Lúkas 9:21

21Igme Kiyapwiye Jesus awna gitkis:

―Hennewa. Henneme ka yi muwaka akka inakni ta gitkis hiyeg.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index