Search form

Lúkas 9:55

55Igme wagestaw ta gimkatkis ig awna gitkis:

―Ka yi muwaka awna inakni henne. Yis ka hiyak ku pariye kahiyakemniye yis awna inakni.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index