Search form

Lúkas 9:57

Hiyeg Kote Ahegbete Adahan Wewnes Gikak Jesus

Mt 8.18; Lk 14.26

57Ayteke ariwnteke ini ku aysaw igkis apigku ahin, pahapwi awayg danuh atere git Kiyapwiye Jesus. Ig awna git:

―Kiyapwiye, nah wewkere pikak ku kitwiye pis.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index