Search form

Markus 1:7

7Ig awna ta gitkis hiyeg. Giwn:

―Pahapwi nemnikumpiye nuhapuh butte ku pariye kaayhsima pi kiyatte mpiyhan. Nah yuma nukiythanisima gitiput adahan nah paberetusaw gitiput adahan nah ayapig wiwh gikasotni gikugkuptak.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index